Notoginseny Cream in the Treatment of Phlebitis

- Gouping, Zhang, Wan-Er, Tan, Xue-Ling, Weng, Min-Qian, Xian, Kun, Fang, Turale, Sue, Fisher, John