An emerging model of absorptive capacity in China

- Lowe, Julian, Tian, Feng