Effects of drying methods on the functional properties of flaxseed gum powders

- Wang, Yong, Li, Dong, Wang, Li J., Li, Shu Juan, Adhikari, Benu