A filled function method for quadratic programs with binary constraints

- Wu, Zhiyou, Yang, Y. J., Bai, Fusheng