Global optimality conditions for mixed nonconvex quadratic programs

- Wu, Zhiyou, Bai, Fusheng