Long-term land subsidence and strata compression in Changzhou, China

- Wang, Guang-ya, You, Greg, Shi, Bin, Yu, Jun, Tuck, Michael