A new magnetic coupler with high rotational misalignment tolerance for unmanned aerial vehicles wireless charging

- Li, Yong, Sun, Wenjun, Liu, Junjiang, Liu, Yuhang, Yang, Xiao, Li, Yanling, Hu, Jiefeng, He, Zhengyou