High-efficiency WPT system for CC/CV charging based on double-half-bridge inverter topology with variable inductors

- Zhu, Xiao, Zhao, Xing, Li, Yong, Liu, Shunpan, Yang, Huanyu, Tian, Jihao, Hu, Jiefeng, Mai, Ruikun, He, Zhengyou