Big networks : a survey

- Bedru, Hayat, Yu, Shuo, Xiao, Xinru, Zhang, Da, Xia, Feng