Protein complexes detection based on global network representation learning

- Xu, Bo, Li, Kun, Liu, Xiaoxia, Liu, Delong, Zhang, Yijia, Lin, Hongfei, Yang, Zhihao, Wang, Jian, Xia, Feng