Disease gene prediction based on heterogeneous probabilistic hypergraph ranking

- Ding, Feng, Kong, Xiangjie, Zhao, Zhehuan, Xia, Feng, Liu, Anfu, Bai, Chenxu, Xu, Bo, Liu, Xiaoxia, Sang, Shengtian, Lin, Hongfei, Yang, Zhihao, Wang, Jian