Web of scholars : a scholar knowledge graph

- Liu, Jiaying, Ren, Jing, Zheng, Wenqing, Chi, Lianhua, Lee, Ivan, Xia, Feng