Decision behavior based private vehicle trajectory generation towards smart cities

- Chen, Qiao, Ma, Kai, Hou, Mingliang, Kong, Xiangjie, Xia, Feng