Matching algorithms : fundamentals, applications and challenges

- Ren, Jing, Xia, Feng, Chen, Xiangtai, Liu, Jiaying, Sultanova, Nargiz