Intelligent modeling of blast-induced rock movement prediction using dimensional analysis and optimized artificial neural network technique

- Yu, Zhi, Shi, Xiaohu, Miao, Xiaohu, Zhou, Jian, Khandelwal, Manoj