Stress–strain relationship of sandstone under confining pressure with repetitive impact

- Wang, Shiming, Xiong, Xianrui, Liu, Yunsi, Zhou, Jian, Khandelwal, Manoj