Tracing the Pace of COVID-19 research : topic modeling and evolution

- Liu, Jiaying, Nie, Hansong, Li, Shihao, Ren, Jing, Xia, Feng