A3Graph : adversarial attributed autoencoder for graph representation learning

- Hou, Mingliang, Wang, Lei, Liu, Jiaying, Kong, Xiangjie, Xia, Feng