Extension of ZVS region of series-series WPT systems by an auxiliary variable inductor for improving efficiency

- Li, Yong, Liu, Shunpan, Zhu, Xia, Hu, Jiefeng, Zhang, Min, Mai, Ruikun, He, Zhengyou