Deep matrix factorization for trust-aware recommendation in social networks

- Wan, Liangtian, Xia, Feng, Kong, Xiangjie, Hsu, Ching-Hsien, Huang, Runhe, Ma, Jianhua