Shifu2 : a network representation learning based model for advisor-advisee relationship mining

- Liu, Jiaying, Xia, Feng, Wang, Lei, Xu, Bo, Kong, Xiangjie