Understanding serendipity in science : a survey

- Yu, Shuo, Bedru, Hayat, Xinbei, Chu, Yuyuan, Yuan, Xia, Feng