Feasibility of brief distress screening for family caregivers of adults diagnosed with schizophrenia in Changsha, Hunan, China

- Guan, Ziyao, Cross, Wendy, Lam, Louisa, Wiley, James, Sun, Mei, Bai, Xiaoling, Tang, Siyuan