A weighted overlook graph representation of eeg data for absence epilepsy detection

- Wang, Jialin, Liang, Shen, Wang, Ye, Zhang, Yanchun, Ma, Jiangang