OKC-enabled online knowledge integration: role of group heterogeneity and group interaction process

- Qiu, Jiangnan, Xu, Liwei, Zuo, Min, Wang, Jingxian, Weadon, Helen