Reduced renal function may explain the higher prevalence of hyperuricemia in older people

- Wang, Yutang, Zhang, Wanlin, Qian, Tingting, Sun, Hui, Xu, Qun, Hou, Xujuan, Hu, Wenqi, Zhang, Guang, Drummond, Grant, Sobey, Chris, Charchar, Fadi, Golledge, Jonathan, Yang, Guang