Experimental investigations on mechanical performance of rocks under fatigue loads and biaxial confinements

- Du, Kun, Li, Xue-feng, Yang, Cheng-zhi, Zhou, Jian, Chen, Shao-jie, Manoj, Khandelwal