Dynamic improvement of inductive power transfer systems with maximum energy efficiency tracking using model predictive control : analysis and experimental verification

- Liu, Shunpan, Mai, Ruikun, Zhou, Li, Li, Yong, Hu, Jiefeng, He, Zhengyou, Yan, Zhaotian, Wang, Shiqi