The gene of scientific success

- Kong, Xiangjie, Zhang, Jun, Zhang, Da, Bu, Yi, Ding, Ying, Xia, Feng