Quantifying success in science : an overview

- Bai, Xiaomei, Pan, Habxiao, Hou, Jie, Guo, Teng, Lee, Ivan, Xia, Feng