A pupil-positioning method based on the starburst model

- Yu, Pingping, Duan, Wenjie, Sun, Yi, Cao, Ning, Wang, Zhenzhou, Lu, Guojun