Random walks : a review of algorithms and applications

- Xia, Feng, Liu, Jiaying, Nie, Hansong, Fu, Yonghao, Wan, Liangtian, Kong, Xiangjie