MODEL : motif-based deep feature learning for link prediction

- Wang, Lei, Ren, Jing, Xu, Bo, Li, Jianxin, Luo, Wei, Xia, Feng