A new coupling structure and position detection method for segmented control dynamic wireless power transfer systems

- Li, Xiaofei, Hu, Jiefeng, Wang, Heshou, Dai, Xin, Sun, Yue