A shared bus profiling scheme for smart cities based on heterogeneous mobile crowdsourced data

- Kong, Xiangjie, Xia, Feng, Li, Jianxin, Hou, Mingliang, Li, Menglin, Xiang, Yong