DEFINE: friendship detection based on node enhancement

- Pan, Hanxiao, Guo, Teng, Bedru, Hayat, Qing, Qing, Zhang, Dongyu, Xia, Feng