The evolution of Turing Award Collaboration Network : bibliometric-level and network-level metrics

- Kong, Xiangjie, Shi, Yajie, Wang, Wei, Ma, Kai, Wan, Liangtian, Xia, Feng