DINE : a framework for deep incomplete network embedding

- Hou, Ke, Liu, Jiaying, Peng, Yin, Xu, Bo, Lee, Ivan, Xia, Feng