Adversarial heterogeneous network embedding with metapath attention mechanism

- Ruan, Chunyang, Wang, Ye, Ma, Jiangang, Zhang, Yanchun, Chen, Xintian