Classifying transformer winding deformation fault types and degrees using FRA based on support vector machine

- Liu, Jiangnan, Zhao, Zhongyong, Tang, Chao, Yao, Chenguo, Li, Chengxiang, Islam, Syed