Sensitivity analysis, determination and optimization of granite RHT parameters

- Li, Hongchao, Chen, Yong, Liu, Dianshu, Zhao, Lei, You, Greg