Embedding of the free abelian topological group A (X ⊕ X) into A (X)

- Krupski, Mikolaj, Leiderman, Arkady, Morris, Sidney