Optimality conditions and optimization methods for quartic polynomial optimization

- Wu, Zhiyou, Tian, Jing, Quan, Jing, Ugon, Julien