Enhancing the effectiveness of local descriptor based image matching

- Hossain, Md Tahmid, Teng, Shyh, Zhang, Dengsheng, Lim, Suryani, Lu, Guojun