Measuring soil strain using fibre optic sensors

- Costa, Susanga, Kahandawa, Gayan, Chen, Jian, Xue, Jianfeng