An Attention-Based Approach for Single Image Super Resolution

- Liu, Yuan, Wang, Yuancheng, Li, Nan, Cheng, Xu, Zhang, Yifeng, Huang, Yongming, Lu, Guojun