Arylpyrrole and fipronil analogues that inhibit the motility and/or development of Haemonchus contortus in vitro

- Herath, Dilrukshi, Song, Hongjian, Preston, Sarah, Jabbar, Abdul, Wang, Tao, McGee, Sean, Hofmann, Andreas, Garcia-Bustos, Jose, Chang, Bill, Koehler, Anson, Liu, Yuxiu, Ma, Qiaoqiao, Zhang, Penqxiang, Zhao, Qiqi, Wang, Qingmin, Gasser, Robin