Sensitivity analysis determination and optimization of rock RHT parameters

- Li, Hong-chao, Chen, Yong, Liu, Dian-shu, Huang, Yonghui, Zhao, Lei