Reliability analysis of shear strength parameters of rock mass derived using the Hoek-Brown criterion

- Wen, Yiming, Wang, Chun, Zhao, Lei, You, Greg, Yang, Jianzhong, Zeng, Xiaoyan, Yang, Ze, Sun, Wei, Cheng, Yong, Lin, You