Multi-feature fusion for Crime Scene Investigation image retrieval

- Liu, Ying, Hu, Dan, Fan, Jiulun, Wang, Fuping, Zhang, Dengsheng